ENCAB017EGM

Antibody against Drosophila melanogaster en

Drosophila melanogaster
any cell type or tissue
awaiting characterization
Status
released
Source (vendor)
Florence Maschat
Lot ID
unknown
Characterized targets
en (Drosophila melanogaster)
Host
rabbit
Clonality
polyclonal
Purification
crude
Antigen description
This is a gift from Florence Maschat to Nicolas Negre for the modENCODE project.
Antigen sequence
ASCSTPASSTPLTIKEEESDSVIGDMSFHNQTHTTNEEEEAEEDDDIDVDVDDTSAGGRLPPPAHQQQSTAKPSLAFSISNILSDRFGDVQKPGKSMENQASIFRPFEASRSQTATPSAFTRVDLLEFSRQQQAAAAAATAAMMLERANFLNCFNPAAYPRIHEEIVQSRLRRSAANAVIPPPMSSKMSDANPEKSALGSLCKAVSQIGQPAAPTMTQPPLSSSASSLASPPPASNASTISSTSSVATSSSSSSSGCSSAASSLNSSPSSRLGASGSGVNASSPQPQPIPPPSAVSRDSG
External resources